Bodyline Beauty & More
huidverbetering

Bodyline Beauty & More

Hectorstraat 22
1076 PS Amsterdam
020 64 65 573
info@bodyline-amsterdam.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht om te herroepen;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: een kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Recht om te herroepen: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

De onderneming is statutaire gevestigd, op Hectorstraat 22, 1076 PS Amsterdam, k.v.k. nr 33276520. De onderneming is aangesloten bij de ANBOS (lidmaatschapsnummer 15391).

Artikel 3. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de beautysalon en een consument waarop de beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 4 Inspanningsverplichting

Bodyline heft ten aanzien van de door haar behandelde cliënten een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de cliënt en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. Bodyline aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

Artikel 5. Afspraken

De consument moet verhindering en annulering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de beautysalon melden. Indien de consument deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt 50% in rekening in rekening gebracht van de afgesproken behandeling. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Indien de consument later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de beautysalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele behandeling berekenen. Wij zullen uiteraard alles in het werk stellen om de tijd opnieuw in te vullen.

Vergeet u de afspraak af te zeggen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om het gehele bedrag in rekening te brengen.

Artikel 6. Betaling

De beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeldt de standaardprijzen van de producten in de salon desgewenst mondeling aan de consument. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De consument dient direct na afloop van de behandeling(en) de betaling van de behandeling(en) en eventuele producten te voldoen.

Artikel 7. Persoonsgegevens & privacy

De consument voorziet de beautysalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een geautomatiseerd systeem. De beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautysalon zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de consument.

Artikel 8. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de consument heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de salon.

Indien schoonheidsspecialist aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bodyline beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

Artikel 10. Garantie

De beautysalon geeft de consument één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De consument andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
– De consument de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de bijsluiter, niet heeft opgevolgd;
– De consument het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– De consument de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de consument niet tevreden is over een bij de beautysalon gekocht product, geldt; geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten of diensten van de beautysalon doch binnen 7 dagen. Mits consument het product open heeft gemaakt of gebruikt.

Artikel 11. Klachten

Indien de consument een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de beautysalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De beautysalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de consument aantoonbaar zinloos is geworden en de consument dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de beautysalon en klager niet in onderling overleg naar tevredenheid de klacht kan oplossen, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de wetgever of geschillencommissie.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De consument behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de beautysalon het recht de consument de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de beautysalon en de consument is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Beautysalon Bodyline betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beautysalon Bodyline aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven van derde wordt afgewezen.